บทความ | การเข้าถึงแหล่งลงทุน

เช็คลิสต์ เอกสาร ก่อนขอสินเชื่อ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ SME โตไว ไทยยังยืน

Posted on 01/15/20
View: 387

ใบคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยังยืน วงเงิน 3,000 ล้านบาท พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตรานิติบุคคล
สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท/หุ้นส่วนพร้อมรายชื่อผู้ถือหุ้น
สำเนาหนังสือบริคณห์สินธิ ข้อบังคับ หรือตราสารการจัดตั้ง (บอจ. 2)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
ภาพถ่ายสถานประกอบการ
ใบทะเบียนการค้า และทะเบียนภาษีมูลค่า ภพ.20 (ถ้ามี)
เอกสารทางการเงิน (ถ้ามี)
งบการเงิน (งบส่งสรรพกร)
รายการเดินบัญชีธนาคาร (Statement)
เอกสารแสดงภาระหนี้ทุกประเภท
สำเนาใบเสร็จชำระหนี้
แผนธุรกิจระละเอียดการใช้วงเงิน (ถ้ามี)
หลักฐานการเช่าสถานประกอบการ (ถ้ามี)
อื่น ๆ

*** เอกสารทุกฉบับ ต้องลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตรานิติบุคคล ทุกฉบับ
พร้อมแล้ว 15 .. นี้ เจอกันที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) 76 จังหวัดทั่วประเทศ

บทความอื่นๆ

5 เรื่องน่ารู้ “สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน”

1.วงเงินโครงการ 3,000 ล้านบาท - วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย -ดอกเบี้ย 1% ตลอดอายุสัญญา...

โลโก้ SME D Bank และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI)

ฟรี สัมมนา "ก้าวต่อไปของ SMEs สิ่งทอแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ในยุคดิจิทัล" ...

ชี้พิกัดเปิดรับคำขอกู้ “สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน”

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400. โทร : 02-202-3000...

เรื่องควรรู้ “สินเชื่อเพื่อยกระดับ เศรษฐกิจชุมชน” Local Economy Loan

1.สำหรับบุคคลธรรมดา ดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.417% ต่อเดือน (3 ปีแรก)...

ดูบทความอื่นๆ